KC MEANDER

Grow with the Flow

Zorg & begeleiding

De primaire taak van Kindcentrum Meander in Maaspoort is het bieden van veilige opvang en goede educatie. Onze school geeft dat vorm met een doorgaande leerlijn en doet dit in hecht samenwerkingsverband tussen kinderen, medewerkers, ouders en externe partners.

Betrokkenheid en welbevinden

We besteden veel aandacht aan betrokkenheid en welbevinden, waardoor er binnen Kindcentrum Meander een veilig klimaat kan ontstaan, waarin elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. Plezier in het leren, talentontwikkeling, ruimte voor eigenheid en de juiste begeleiding voor elk kind zijn daarin belangrijke uitgangspunten.

Ondersteuningsroute Kindcentrum Meander

De 5 ondersteuningsniveaus binnen Kindcentrum Meander zijn beschreven in het Zorgboek Meander. Hierin zijn de verantwoordelijkheden en communicatielijnen binnen elk zorgniveau formeel vastgelegd. We vinden het belangrijk om samen met u te kijken hoe we aan de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van uw kind(eren) kunnen voldoen. Binnen KC Meander hebben we leerkrachten met een vakspecialisme, een gedragspecialist en teamleiders Onderwijs & Kwaliteit die mee kunnen denken welk aanbod het meest passend is.