KC MEANDER

Grow with the Flow

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) van KC Meander bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden die meedenken met de schooldirectie over het schoolbeleid. Voorbeelden hiervan zijn: het schoolplan, de begroting, het vakantierooster, veranderingen in de schoolorganisatie, personele zaken en nieuwe plannen. Zo wordt ook de schoolgids elk jaar ter instemming voorgelegd aan de MR.

Waarom de Medezeggenschapsraad?

De bevoegdheden van de MR zijn bij de wet geregeld. Via de MR zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Voor een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de MR, voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de MR een belangrijke orgaan om mee te praten over het beleid op school.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

KC Meander is onderdeel van de ATO-scholenkring. Daardoor is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De rol van de GMR is meepraten over het beleid dat voor alle scholen geldt binnen de ATO-scholenkring. De leden van de GMR zijn ook ouders en personeelsleden. Ze worden meestal gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen.

Communicatie

De MR vergadert ongeveer iedere zes weken. De agenda wordt voorafgaand aan de vergadering opgesteld in overleg met de schooldirectie. De notulen van de vergaderingen worden gedeeld via Social Schools, zodat alle ouders/verzorgers, leerkrachten en andere medewerkers van KC Meander toegang hebben tot deze informatie.

Verder heeft de MR een emailadres. Het emailadres is mrm@kcmeander.nl. De MR ontvangt graag vragen, feedback of andere zaken die bestemd zijn voor de MR. Door input van andere ouders/verzorgers kan de MR blijven meedenken over allerlei zaken rondom het onderwijs en de school. Uiteraard kan er ook direct, bijvoorbeeld op het schoolplein, contact gezocht worden met één van de MR-leden. 

Leden van de MR

De huidige MR van KC Meander bestaat uit vier leden, twee personeelsleden en twee ouders. De ouderleden worden volgens een vaste procedure uit en door de ouders gekozen voor 3 jaar.

De MR-leden voor deze periode zijn

Oudergeleding:

-          Chrissy Faber, voorzitter

-          Marco Mus, secretaris

Personeelsgeleding

-          Anne Egberts

-          Amber Dinslage