KC MEANDER

Grow with the Flow

Medezeggenschapsraad

De MR van Meander bestaat uit zes personen; drie ouders en drie personeelsleden. De huidige samenstelling van de medezeggenschapsraad is als volgt:

Oudergeleding:

Johan van de Heuvel, voorzitter

Pieternel Janssen, secretaris

Lisette van Hout, lid

 

Personeelsgeleding:

Roos Braam

Marlou van Opstal

Sandy van Meeteren op uitnodiging

 

De Medezeggenschapsraad denkt mee en heeft inspraak over het schoolbeleid voor de korte en lange termijn. U kunt hierbij denken aan:

· Onderwijszaken als visie op onderwijs en het schoolplan;

· Sociale zaken als veiligheid, gezondheid en welzijn op en rond de school;

· Organisatorische zaken als het vakantierooster, het formatieplan en de begroting;

· Communicatie en informatieverstrekking vanuit de school naar ouders.

Zo wordt er  steeds kritisch meegedacht over veranderingen en ontwikkelingen op school.

U kunt ons bereiken via onze Medezeggenschaps-mailbox in Social Schools of door ons aan te spreken op het schoolplein.

 

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De ATO-scholenkring kent ook een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Iedere school vaardigt een ouder en een personeelslid af naar deze raad. Beleidszaken die gelden voor alle ATO-scholen worden besproken in de GMR. 

In de GMR wordt Meander vertegenwoordigd door Lisette van Hout (ouder & MR-lid) en Simone Polderdijk (leerkracht)