google96c474b6b8c3c2d4.html

Medezeggenschapsraad

De MR van Meander bestaat uit zes personen; drie ouders en drie personeelsleden. De huidige samenstelling van de medezeggenschapsraad is als volgt:

 

Oudergeleding:

Johan van de Heuvel, voorzitter

Pieternel Janssen, secretaris

Lisette van Hout, lid

 

Personeelsgeleding:

Bianca Wamelink

Roos Braam

Judith Meens

 

De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals bijvoorbeeld het kwaliteitsbeleid, het schoolplan, de begroting, de schoolgids, het vaststellen van vrije dagen, etc.

De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere rechten zijn het adviesrecht en het instemmingsrecht. De MR heeft bijvoorbeeld instemmingsrecht over het schoolplan en de schoolgids. Over een aantal andere zaken heeft de MR adviesrecht, bijvoorbeeld over fusieplannen of over het aanstellen van een nieuwe directeur. Belangrijke besluiten zal het schoolbestuur pas uitvoeren na een advies van de MR. Op deze wijze hebben ouders en teamleden wezenlijk invloed op de ontwikkeling van de school. Daarbij zijn de volgende reglementen van belang: het MR-reglement en het huishoudelijk reglement.

De MR komt ±6 keer per schooljaar samen voor een vergadering.

De vergaderingen zijn openbaar. Ouders / verzorgers met een kind op Meander en personeelsleden zijn altijd welkom om (een deel van) de vergadering bij te wonen. Belangstellenden nemen geen deel aan de vergadering.

Wilt u de vergadering eens bijwonen, heeft u vragen of suggesties of wilt u dat er een bepaald onderwerp besproken wordt, dan kunt u mailen naar mrm@kcmeander.nl.

 

 

Gemeenschappelijke medezeggeschapsraad

De ATO-scholenkring kent ook een Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Iedere school vaardigt een ouder en een personeelslid af naar deze raad. Beleidszaken die gelden voor alle ATO-scholen worden besproken in de GMR. GMR-leden hoeven zelf geen deel uit te maken van de MR van de school.

In de GMR wordt Meander vertegenwoordigd door:

 

Ouder

Lisette van Hout

 

Personeelslid

Bianca Wamelink