google96c474b6b8c3c2d4.html

Ons onderwijs

 

Het motto van Meander is: “Meander, een school met ruimte voor kinderen”

 

Meander schept een onderwijsleersituatie met ruimte voor kinderen, waardoor het mogelijk is een continu ontwikkelingsproces bij de kinderen te bewerkstelligen op alle aspecten van de ontwikkeling. Deze aspecten betreffen de cognitieve, sociale, emotionele, de motorische en de creatieve ontwikkeling. Op Meander leveren we samen met de ouders een bijdrage aan het kunnen functioneren van elk kind op eigen niveau. Daarbij houden we rekening met de eigenheid van de kinderen, hun verschillen in ontwikkeling, begaafdheid, belangstelling en motivatie.

 
Het onderwijs op Meander is als volgt te omschrijven:
van ontwikkelingsgericht werken in de onderbouw naar gedifferentieerd werken in de midden- en bovenbouw.


 
Op onze school wordt in de kleutergroepen (groepen 1/2) gewerkt vanuit de principes van het ontwikkelingsgericht onderwijs. Dit doen we door kinderen in een aantrekkelijke en uitdagende omgeving te brengen die ze nieuwsgierig maakt, waar ze zich veilig voelen en emotioneel vrij zijn. Eén van de belangrijkste kenmerken van ontwikkelingsgericht onderwijs is spelontwikkeling.
D.m.v. spel doen kinderen kennis en vaardigheden op. In de brede ontwikkeling van kinderen stimuleren wij het met elkaar respectvol omgaan, zelfstandigheid, samenwerken, plannen maken, initiatieven nemen en het met elkaar kunnen communiceren. 
We werken met thema’s die jonge kinderenaanspreken. Dagelijks terugkomende activiteiten in de onderbouw zijn spelactiviteiten, constructieve en beeldende activiteiten, gesprekken en kringactiviteiten, lees/schrijf activiteiten, reken– en wiskunde activiteiten.

 

 

 

 

In groep 3 zetten we deze lijn voort en maken we een start met het gebruik           van onderwijsleermethodes bij vakken als lezen, schrijven, spelling, taal, rekenen en bewegingsonderwijs. Wereldoriëntatie en expressievakken worden waar mogelijk thematisch aangeboden.
We toetsen geregeld de vorderingen van het kind. Gegevens leggen we vast in ons leerlingvolgsysteem.
In de midden- en bovenbouw gaan we verder op deze ingezette weg. Onderwijsleermethodes bij de diverse vakken, veiligheid, een sfeervolle omgeving, vertrouwen, nieuwsgierigheid, het emotioneel vrij voelen, zelfstandigheid, een goede zorg, blijven belangrijke aspecten in ons onderwijs voor het wat ouder wordende kind. Activiteiten, leermaterialen, werkvormen en de inrichting van het klaslokaal worden aangepast aan de behoeften van deze kinderen. We houden rekening met de verschillen in ontwikkeling van kinderen en zetten eenmaal opgestarte zorgverbreding planmatig voort.
 

 

Er is in de hele school ruim aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling. In dit veilige pedagogische klimaat ontwikkelen kinderen zich op hun eigen tempo, is er aandacht voor zelfstandig werken en zorgverbreding. Op deze manier krijgen kinderen ruimte om de leerdoelen te halen.
goed kunnen omgaan en samenwerken met andere kinderen, zelfstandig corrigeren.